Pages Menu
Categories Menu

Rekrutacja

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim prowadzona jest rekrutacja ciągła. Oznacza to, że w danej chwili nie mamy potrzeby zatrudnienia nowych osób na stanowiska pedagogiczne, ale z doświadczenia wiemy, że taka potrzeba może nastąpić w każdej chwili. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny umieścić w CV/życiorysie/liście motywacyjnym klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/życiorysie/liście motywacyjnym* na potrzeby późniejszych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Podhalańskim.

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

- wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania.

*niepotrzebne skreślić