Pages Menu
Categories Menu

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:

- psycholodzy

- logopedzi, neurologopedzi.

- pedagodzy, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane jest przede wszystkim w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133).

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą zostać dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością. Poniżej podane zostały jednostki chorobowe (wg ICD-10), które są jednym ze wskazań do udzielania tej formy pomocy. Jeśli dziecko choruję na którąś z poniższych chorób prosimy o kontakt z poradnią, gdzie zostaną Państwo poinformowani o procedurze, jaka obowiązuje podczas starania się objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Informacje o procedurze wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się także na tej stronie internetowej w dziale : orzecznictwo.

 

1. NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

• stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami
ciąży – P00

• stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –P03
• opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05

• zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie
ciała – P07

URAZ PORODOWY

• rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10

• inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11

• uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14

• inne urazy porodowe – P15

 

ZABURZENIA ODDECHOWE I SERCOWO-NACZYNIOWE SWOISTE DLA OKRESU
OKOŁOPORODOWEGO

• niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20

• zaburzenia oddychania noworodka – P22

• zamartwica urodzeniowa – P21

 

ZABURZENIE KRWOTOCZNE I HEMATOLOGICZNE U PŁODU I NOWORODKA

• śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka –P52

• inne krwotoki u noworodka – P54

 

INNE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

• drgawki noworodka – P90

• inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91

• zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94

 

2. WRODZONE WADY ROZWOJOWE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE:

• przepuklina mózgowa – Q01

• małogłowie – Q02

• wodogłowie wrodzone – Q03

• rozszczep kręgosłupa – Q05

• inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07

 

WRODZONE WADY ROZWOJOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWOSZKIELETOWEGO:

• rozszczep wargi i podniebienia – Q37

• wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i
klatki piersiowej – Q67

• palce dodatkowe – Q69

• zrost palców – Q70

• zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73

 

INNE WADY ROZWOJOWE

• inne określone zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów – Q87

• inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej – Q89

 

ABERRACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ

• zespół Downa – Q90

• zespół Edwardsa i zespół Patana – Q91

• zespół Turnera – Q96

• inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92

• monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93

• inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99

 

3. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

• następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09

 

UKŁADOWE ZANIKI PIERWOTNE ZAJMUJĄCE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

• zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G1

 

ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH

• dystonia – G24

• inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25

• zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej – G26

 

ZABURZENIA OKRESOWE I NAPADOWE

• padaczka – G40,

• stan padaczkowy – G41

 

CHOROBY POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH I MIĘŚNI

• miastenia ciężka nerkomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe – G70

• pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71

 

PORAŻENIA MÓZGOWE I INNE ZESPOŁY PORAŻENNE

• dziecięce porażenie mózgowe – G80

• porażenie połowicze – G81

• porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82

• inne zespoły porażenne – G83

 

INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

• wodogłowie – G91

• encefalopatia toxyczna – G92

• inne zaburzenia mózgu – G93

• inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98

 

4. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA

• upośledzenie umysłowe lekkie – F70

• upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71

• upośledzenie umysłowe głębokie – F72

• upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79

• specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – F80

• zaburzenia artykulacji (dyslalie) – F80.0

• zaburzenia ekspresji mowy – F80.1

• zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, atazja, głuchota słów – F80.2

• zaburzenia mowy BNO – F80.9

• specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82

• autyzm dziecięcy – F84.0

• autyzm atypowy – F84.1

• zespół Retta – F84.2

• zaburzenia zachowania – F91

• zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93

• lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0

• zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94

• mutyzm wybiórczy – F94.0

• tiki – F95

• zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) – F95.2

• stereotypie ruchowe – F98.4

• opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62

 

5. CHOROBY OKA – UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA

• upośledzenie widzenia – H53

• zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9

• ślepota i upośledzenie wzroku – H54

• ślepota obuoczna – H54.0

• upośledzenie wzroku – H54.2

• nieokreślona utrata wzroku – H54.7

 

6. CHOROBY UCHA – INNE CHOROBY UCHA

• głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90

• głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0

• głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2

• głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3

• głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5

• inna głuchota – H91

• ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9

• inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2