Pages Menu
Categories Menu

Psychoedukacja i Profilaktyka

Pogadanki, warsztaty dla nauczycieli – proponowane tematy (możliwe również przeprowadzenie warsztatów i prelekcji na inny temat zależnie od zgłąszanych potrzeb).

1.Warsztat dla nauczycieli „Agresja u dzieci – jak sobie z nią radzić. Gry i zabawy przeciwko agresji”.

Jest to program wykładowo – warsztatowy przeznaczony dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli nauczania zintegrowanego. Jego celem jest zapoznanie nauczycieli z pojęciem zaburzeń zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia agresji, jej przyczyn (genetyczne, środowiskowe), form (psychiczna, fizyczna, słowna, pośrednia, bezpośrednia), a także sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. W części praktycznej zostaną przedstawione propozycje zabaw sprzyjających nauczeniu dzieci:
– dostrzegania agresywnych uczuć i wyrażania ich w sposób akceptowany,
– rozpoznawania przyczyn wściekłości i agresji,
– lepszego rozumienia siebie samych i innych ludzi,
– opanowywanie i przezwyciężania złości oraz agresji,
– budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
– nawiązywania nieagresywnych kontaktów,
– pokojowego rozwiązywania konfliktów.

2. Warsztaty dla wychowawców przedszkoli „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci” – propozycje zajęć rozwijających percepcję słuchową, koncentrację uwagi oraz poczucie przestrzeni i rytmu, a także kompetencje społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Warsztat dla nauczycieli klas wstępnych i nauczania zintegrowanego na temat „Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji” dotyczący zagadnień gotowości do podjęcia nauki w kl. I, a więc rozwoju intelektualnego, percepcyjno – motorycznego, fizycznego i społeczno – emocjonalnego dziecka, a także zagadnień dotyczących ryzyka dysleksji.

4. Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej.
5. Uczeń z dysleksją w szkole.
6. Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

 

Pogadanki i prelekcje dla rodziców:

1. „Miłość rodzicielska jako pierwszy krok w profilaktyce zagrożeń”.
Zajęcia dotyczą zagadnienia profilaktyki, roli rodziny w profilaktyce różnego rodzaju zagrożeń, przebieg procesu socjalizacji oraz warunków prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka czyli: zaspokojenia potrzeb (biologicznych i psychicznych) dziecka oraz omówieniu właściwych postaw rodzicielskich.
3. Czynniki warunkujące wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu.
4. Rola rodziców w wychowaniu dziecka.
5. Dojrzałość szkolna.
6. Rola rodziny w niwelowaniu zachowań agresywnych.
7. Przeciwdziałanie agresji u dzieci.
8. Dojrzałość społeczna i emocjonalna dzieci sześcioletnich.
9. Postawy rodzicielskie.

Warsztaty dla uczniów:

1. Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
2. Zajęcia warsztatowe adaptacyjno – edukacyjne dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych.
3. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas młodszych.
4. Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne „ Saper” czyli jak rozminowywać agresję. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
5. Warsztaty integracyjne z elementami treningu interpersonalnego.