Pages Menu
Categories Menu

Orzecznictwo

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje:

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej),

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiające uczęszczanie do szkoły),

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z uwagi na:

niepełnosprawność ruchową w tym afazję

od wieku przedszkolnego

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

od wieku przedszkolnego

upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

od wieku przedszkolnego

upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (czyli orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych lub zespołowych)

od 3 roku życia

niepełnosprawność sprzężona ( więcej niż jedna niepełnosprawność)

od wieku szkolnego

niedostosowanie społeczne

od wieku szkolnego

zagrożenie niedostosowaniem społecznym

od wieku szkolnego

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera dla naszego terenu wydaje poradnia specjalistyczna:

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
Kraków, ul. Półkole 11,
tel. (0-12)421-40-87, 422-43-83.

Procedura wydawania orzeczeń w PPP w Suchej Beskidzkiej:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez zespół orzekający działający w Poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie:

ROZPORZNDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2008 nr 173 poz. 1072).

(dostępne na stronie PPP w dziale: „AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ” – w dziale „Dokumenty do pobrania”) oraz zgodnie z regulaminem zespołu orzekającego.

Do wydania orzeczenia konieczna jest następująca dokumentacja:

• aktualna diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna (możliwe jest wykonanie badań psychologiczno – pedagogicznych i logopedycznych w tutejszej Poradni),

• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (na druku zamieszczonym poniżej),
• wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (na druku zamieszczonym poniżej),

• opinia szkoły lub przedszkola – jeżeli dziecko jest uczniem lub wychowankiem placówki oświatowej.

 Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

- Zaświadczenie lekarskie dla ubiegających się o indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie

- Zaświadczenie lekarskie dla ubiegających się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka

- Upoważnienie dla rodzica na Zespół Orzekający