Pages Menu
Categories Menu

Doradztwo

DZIAŁ PORADNICTWA I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Do zadań Poradni w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej należy pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

Zadania te Poradnia realizuje poprzez:
– diagnozę psychologiczno – pedagogiczną
– indywidualną rozmowę doradczą,
– zajęcia warsztatowe w placówkach oświatowych.  

Odpowiedzialna w Poradni za ten dział, jest mgr Iwona Sobel – psycholog, posiadająca kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

Termin „doradztwo” jest przez wielu ludzi różnie rozumiany, zwłaszcza że jest często używany w rozmaitych sytuacjach, gdzie wchodzi w grę udzielanie porad. Doradca pomagając uczniowi w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru przyszłej ścieżki kształcenia nie mówi mu do jakiej szkoły ma pójść i jaki ma w przyszłości wykonywać zawód, stwarza on jedynie sytuację, w której pomaga uczniowi w samodzielnym podjęciu tych ważnych decyzji.
Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca i uczeń pracują wspólnie, w taki sposób aby uczeń mógł osiągnąć lepsze zrozumienie i poznanie samego siebie oraz zdobyć wiedzę o świecie zawodów i rynku pracy. Tak więc doradca zawodowy zajmuje się osobistym potencjałem ucznia jego silnymi i słabymi stronami oraz pomaga mu w zrozumieniu i poznaniu jego predyspozycji fizycznych, zdrowotnych, emocjonalnych i intelektualnych.
Orientacja i poradnictwo zawodowe koncentruje się więc głównie na przygotowaniu ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych związanych z jego przyszłą karierą zawodową.

Ponadto w ramach orientacji zawodowej zatrudnieni w placówce specjaliści przekazują uczniowi informacje o:

- możliwościach kształcenia na różnych poziomach,
– możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki,
– funkcjonujących na runku pracy zawodach oraz możliwościach ich wyboru,

Ponadto kształtują umiejętność poruszania się ucznia po runku pracy, ucząc:
przygotowania odpowiedniej dokumentacji, znajomości zasad autoprezentacji,
przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą itp.

W ramach poradnictwa i orientacji zawodowej Poradnia wydaje dwa rodzaje opinii:

-opinię w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

- opinię w sprawie możliwości podjęcia praktyki zawodowej uczniom, którzy do pierwszego września roku w którym podejmują praktykę zawodową nie ukończyli 16 roku życia.