Pages Menu
Categories Menu

Diagnoza

W poradni prowadzona jest diagnoza:
 • pschologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna

  PORADNIA DIAGNOZUJE I WYDAJE OPINIE W SPRAWIE:

  1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat,

  2. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydawana przez Zespół Orzekający);

  3. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

  4. odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego;

  5. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

  6. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

  7. objęcie ucznia nauka w klasie terapeutycznej;

  8. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

  9.udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

  10. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

  11. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

  12. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum;

  13. dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

  14. objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu w formie:
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
  • zajęć logopedycznych;
  • zajęć o charakterze terapeutycznym.

  15. objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
  • zajęć logopedycznych;
  • zajęć socjoterapeutycznych;
  • zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • nauczania w klasie wyrównawczej;
  • nauczania w klasie terapeutycznej;

  Ponadto wydawane są informacje o wynikach diagnoz dla rodziców, lekarzy,  specjalistów oraz dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (dla PCPR), dla innych poradni specjalistycznych oraz sądu.