Pages Menu
Categories Menu

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w dwóch budynkach:

  • Budynek nr 1 mieści się w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański
  • Budynek nr 2 – oddział zamiejscowy – mieści się w Jordanowie, ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

 

Budynek nr 1 MAKÓW PODHALAŃSKI

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Szpitalnej
Wejście do Poradni znajduje się na poziomie chodnika.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Sekretariat znajduję się w pokoju nr 6 na parterze.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach  1,2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowym znakiem oraz pomalowaną na niebiesko nawierzchnią.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 2 JORDANÓW

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Banacha oraz wyście ewakuacyjne boczne.
Do Poradni prowadzą schody. W budynku brak widny oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście jest  zabezpieczone bramką z ogrodzeniem
Sekretariat znajduję się w pokoju nr 3 na parterze.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia Poradni.
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Strona Internetowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.

Data pierwszej publikacji strony: 02.10.2009.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • na stronie nie występują filmy

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

  • formularze wniosków do wypełnienia i wydrukowania przez Klientów celem ich złożenia w Poradni

     

Wykluczenia:

  • treści i załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyjątkiem są formularze wniosków do wypełnienia i wydrukowania przez Klientów Poradni.

Redaktorzy starają się wprowadzać poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Poradni w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim spełnia wymagania w 92.21%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Pochłopień, sekretariat@ppp-powiatsuski.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 874 26 06 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wynik testu – ppp.powiatsuski.pl-Tingtun Page Checker – Find Barriers in your Web Page,